Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: tryb nocny, zmiana kontrastu, zmiana wielkości czcionki, układ normalny lub szeroki układ strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Szczubełek.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 297611077

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Sportowej - wejście przystosowane do wjazdu na wózku inwalidzkim oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym. W budynku nie ma wind oraz schodołazów. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, obsługa odbywa się po przywołaniu pracownika poprzez dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (w tym jedno tuż przy podjeździe).

Aplikacje mobilne

  • CK-BiS w Lelisie nie udostępnia aplikacji mobilnych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 luty 2021 11:10 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 11:15 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:18 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:19 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:20 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:26 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:48 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:49 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:50 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:51 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:52 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:57 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:04 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:06 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:09 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:08 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:11 Super User